Ürün Satın Alma Sözleşmesi

 ALFADELTA  ÜRÜN SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

 

SEVKİYAT ADRESİ                                                          FATURA  ADRESİ

ALFADELTA İNŞ. MİM. Ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ                      ALFADELTA İNŞ. MİM. Ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

Koşuyolu  Mah. Koşuyolu Cad. Huzur apt no:158D          Koşuyolu  Mah. Koşuyolu Cad. Huzur apt no:158D

A1 Blok D:7 Koşuyolu/Kadıköy/İSTANBUL                         A1 Blok D:7 Koşuyolu/Kadıköy/İSTANBUL

 

 

**************************************************************

Bu sözleşmenin tüm  maddeleri  üretici tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

 

Siparişte, aksi belirtilmedikçe Nakliye ve/veya Kargo ücreti yüklenici firmaya aittir.

 

Ureticinin mevcut  tüm ISO ve benzeri güncel belgelerin kopyaları  tarafımıza e-mail veya siparişle gönderilecektir .

**************************************************************

 

1.                  ALFADELTA  tarafından iş bu Sipariş Emri’ne konu tüm hizmetler ve/veya mallar Yüklenici tarafından ifa ve teslim edilecek olup Yüklenici bu kapsamdaki tüm iş ve işlemleri aşağıdaki şart ve koşullarda yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu Sipari Emri’ne    ilişkin yapılacak her türlü değişiklik Taraflarca yazılı olarak yapılacak olup aksi durumda ALFADELTA’yı  bağlamayacaktır.Tarafların iş bu Sipariş Emri ile belirlenmiş olan hak ve yükümlülüklerinin tam ve gereği gibi ifa etmesi ile Sipariş Emri kendiliğinden sona erecektir.

 

2.               Tarafların, iş bu Sipariş Emri’nde belirtilen adresleri kanuni tebligat adresleri olup bu adreslere yapılan bildirimler kanunen geçerli bir tebligatın sonuçlarını doğuracaktır. Taraflar arasında yapılacak tüm bildirimler, karşı tarafça teslim alındığı tarihi takip eden günden itibaren geçerli olacaktır. Adreslerde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, değişiklik tarihini müteakip 5 (beş) gün içinde yazılı olarak karşı tarafa bildirilmedikçe, Sipariş Emri’nde belirlenen adrese yönlendirilen tüm bildirimler, tebellüğ edilmiş olsun ya da olmasın, hukuken geçerli yapılmış bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğurur.

 

3.                     Bu Sipariş  Emri’nin son sayfasında yer alan “Sipariş Emri Kabul Formu” Yüklenici şirket yetkilisi tarafından imzalanarak 3 (üç) gün içerisinde ALFADELTA’ya  gönderilecektir. Form belirlenen süre içerisinde ALFADELTA’ya ulaştırılmaz ise Sipari Emri tüm koşulları ile kabul edilmiş sayılacaktır.

4.               Yüklenici, hizmet/malların kusur ve eksikliklerinin olmayacağını, hizmet/mallara ilişkin tüm işlemlerin iş bu Sipariş Emri’ndeki ve varsa teknik resimlere, teknik şartnamelere ve özelliklere uygun olarak yürütüleceğini ve tamamlanacağını, teslim ettiği tüm malların tasarım ve malzeme ve işçilik olarak kusur ve eksikliklerinin olmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Yüklenici, tüm bu aşamalarda ALFADELTA’nın taleplerini yerine getirecektir, zira ALFADELTA’nın işin devamı sırasında hizmetler/mallar(standard ürünler dışında) üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Sipari Emrinde istenen tüm sertifika, rapor v.b. dökümanlar siparişle beraber ALFADELTAI’ya gönderilecektir. Yüklenici hizmet/malların Sipari Emrinde belirtilmesi durumunda teknik resim ve şartnamelere, özelliklere uygun üretildiğini, muayene ve/veya test edildiğini belgelendiren dokümanları temin edecek, garanti verecek ve bir suretini ALFADELTA’ya verecektir.

 

5.                  Yüklenici Sipariş Emri’nde belirtilen tüm sertifika,doküman ve belgeleri temin etmekle, ALFADELTA tarafından başka bir süre öngörülmez ise Sipariş Emri’nin imzalanmasından itibaren 3 (üç) yıl süreyle saklamak, ALFADELTA tarafından talep edildiği takdirde ilgili belgeleri 15 (onbeş ) gün içerisinde ibraz etmekle yükümlüdür.

 

6.            ALFADELTA  gerekli görür ise dilediği zamanda Yüklenici tesislerinde denetleme yapabilecektir. Yüklenici ALFADELTA’nın bu denetimlerini engelleme hakkı bulunmamaktadır. Yapılacak denetimler sırasında Yüklenici ALFADELTA tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri ALFADELTA’ya sağlayacaktır.

 

7.               Yüklenici, ALFADELTA’nın iş ve teslimat programına uymakla yükümlüdür. Yüklenici ALFADELTA tarafından talep edilmesi halinde veya teslimat programını etkileyecek konularda, iş ve teslimat programına uygunluk hakkında bilgi verecektir ve ALFADELTA’nın bu kapsamda dilediği zamanda ve yerde denetleme yapmak hakkı saklıdır. ALFADELTA  iş ve teslimat programında değişiklik yapabilecektir ve Yüklenici yapılan değişikliklere uymak ile yükümlüdür. Yüklenici programı etkileyecek bir unsurun varlığı halinde ALFADELTA’ya derhal yazılı olarak bilgilendirecektir; ancak anılan unsurun programı etkiler nitelikte olup olmadığı konusunda ALFADELTA nihai kararı karar verecek ve gerekli görür ise programda yapılmak istenen değişikliğe yazılı olarak onay verecektir. Yüklenici, siparişte belirtilen miktarlar dışında ve sipariş te belirtilen sevkiyat tarihinden önce ve/veya sonra teslimat yapmadan önce ALFADELTA’nın yazılı iznini alacaktır.

 

8.               Yüklenici, iş bu Sipariş Emri’nin ifası sırasında orijinal ve kaliteli parça kullanmak ve tüm parçaları güvenilir kaynaklardan tedarik etmek ile yükümlüdür. Yüklenici bu parçaların orijinalliğinden ve uygunluğundan sorumludur. ALFADELTA’nın iş bu Sipariş Emri’ne konu hizmet/mallara ilişkin Yüklenici’ye parça sağlaması söz konusu olur ise Yüklenici, ALFADELTA tarafından temin edilen parçaları özenle saklayacak, Sipari Emri’ne konu hizmet/mallarda ALFADELTA’nın yazılı onayı olmaksızın ikame ürün kullanılmayacaktır.

 

9.               Yüklenici, ek bir bedel talep edilmeksizin, iş bu Sipari Emri’ne konu malları nihai varış noktasına kadar koruyacak şekilde ambalajlamak, ambalajlanan ürünleri araca yüklemek, nihai varış noktasına hasarsız olarak ulaştırmak ve, ilgili ambalajlama, nakliye, yükleme ve boşaltma ücretlerini ödemek ile yükümlüdür. Anılan süreçlerde ürünlerin hasar görmemesi Yüklenici’nin sorumluluğundadır. Nakliye masraflarının ALFADELTA  tarafından ödenmesi kararlaştırılmış ise bu takdirde Yüklenici nakliye ücretlerine ilişkin bilgileri ALFADELTA ile paylaşıp yazılı onayını almak zorundadır.

 

10.            Malların Yüklenici tarafından nihai varış noktasına teslim edilmesinden sonra ALFADELTA personeli tarafından muayene işlemi gerçekleştirilecektir. ALFADELTA sevkiyatın teslim alınmasına ilişkin muayene sırasında her türlü yöntemi kullanma hakkına sahip olup bu süreçte bilgi veya belge talep edilmesi halinde Yüklenici talep edilen bilgi ve belgeleri derhal ALFADELTA’ya ulaştıracaktır. Herhangi bir malın tamamının veya bir kısmının malzeme veya işçilik bakımından kusurlu olması veya bir nedenle bu Sipari Emri’nin şartlarına uygun olmaması halinde ALFADELTA bu malların hepsini veya kusurlu kısmını reddederek kusurların düzeltilmesini veya hatasız aynı ile değişimini talep etme veya iade etme hakkını saklı tutar. Bu hallerde nakliye Yüklenici tarafından belirlenecek yere iade edilecektir, nakliye de dâhil olmak üzere tüm masrafları Yüklenici’ye ait olacak, Yüklenici, ALFADELTA’dan hiçbir talepte bulunamayacak ve ALFADELTATE’nın ret veya iade sebeple doğacak tüm zararlarını tazmin edecektir. Ancak malların kabul edilmesi ALFADELTA’nın kabul sonrasında Yüklenici’ye başvurmak hakkını ortadan kaldırmayacaktır; Yüklenici kullanım sırasında ortaya çıkan tüm hasar ve kusurlardan her anlamda sorumlu olacaktır ve bu durumda ALFADELTA yukarıda sayılan seçimlik haklarını kullanabilecektir. Tamir veya değiştirme olarak sağlanacak herhangi bir mallar da aynı şekilde tedarik  ve garanti hükümlerine tabi olacaktır.

11.            Yüklenici’nin tedarik ettiği mallarda veya sağladığı hizmetlerde uygunsuzluk tespit edilmesi, gerekli görülen kalite güvence sisteminin yetersiz veya kabul edilemez olduğunun veya başkaca bir eksikliğin varlığının belirlenmesi halinde ALFADELTA, Yüklenici’ye uygun bir süre vererek uygunsuzluğun veya eksikliğin giderilmesini talep edebilir.Bu halde Yüklenici verilen süre içerisinde, ALFADELTA tarafından öngörülen usulde uygunsuzluğu/eksikliği giderecektir. Aksi halde ALFADELTA işbu Sipariş Emri’ni haklı sebeple ve tek taraflı olarak feshedebilecektir, bu sebeple herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.

12.             Bu Sipariş  Emri’nde veya Taraflar ayrıca yazılı olarak

 

kararlaştırılmayan hususlarda Yüklenici basiretli bir  tacir gibi davranacak, ALFADELTA  ile olan iş ilişkilerini, hizmet/malları korumak için azami özen ve dikkat gösterecektir.

 

13. Yüklenici, Ürünler’i ilgili sipariş Emri’nde belirtilen Teslimattarihlerinde ALFADELTA’ya teslim edemez ise ve/veya sipariş kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü zamanında ifa etmezse,ALFADELTA’nın uygun görmesi durumunda aşağıda belirtilen cezasız süreler uygulanır:

 

Teslim süresi : 0-3 ay arası ise 7 gün

Teslim süresi : 3-6 ay ise 14 gün

Teslim süresi : 6 ay + ve üstü 28 gün

 

Bu sürelerden sonra gecikilen hergün için teslimatı geciken Sipariş Emrinin toplam bedeline göre a aşğıda belirtilen oranlarda günlük gecikme cezası uygulanir:

 

Günlük Ceza Miktarı :

 

 

Toplam  sipariş  bedeli :

$0-$10.000 ise : % 0.4

Toplam  sipariş  bedeli :

$10.000-$100.000 ise: % 0.3

Toplam

sipariş

 Bedeli :

$ 100.000

-$500.000 ise : %0.2

Toplam

sipariş

 Bedeli :

$ 500.000

+ : ise %0.1

           

 

Uygulanan toplam gecikme faizi bedeli geciken ürün’ün toplam sipariş bedeline bağlı olarak aşağıda belirtilen oranları geçmeyecektir.

 

Ceza Tavanı : (toplam ceza miktarı)

 

Toplam sipariş bedeli $0-$10.000 ise: sözleşme bedelinin tamamı,

Toplam sipariş bedeli $ 10.000-$100.000 ise: sözleşme bedelinin %50 sine kadar

 

Toplam sipariş bedeli $ 100.000-$ 500.000 ise : sözleşme bedelinin % 20sine kadar

 

Toplam sipariş bedeli $ 500.000 + ise : sözleşme bedelinin % 10 nuna kadar

 

Yüklenici’nin iş bu Sipariş altındaki yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle herhangi bir Ürün’ün  ALFADELTA  tarafından Kabul edilmemesi halinde de teslimat tarihinden itibaren gecikilen her gün için yukarıda belirtilen oranda gecikme cezası Yüklenici’den tahsil edilir.

 

14.            Cezai art bedelinin ceza tavanına ulaşması halinde ALFADELTA’nın tek taraflı ve haklı sebeple fesih hakkı saklı olacak ve Yüklenici bu sebeple doğan tüm zararları tazmin edecektir. Yüklenici’nin cezai şart ödemesi, ifaya ilişkin yükümlülüğü de dâhil olmak üzere,ödemesi, ifaya ilişkin yükümlülüğü de dâhil olmak üzere,işbu Sipariş Emri kapsamındaki diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır; cezai şart bu haliyle ifaya eklenen bir ceza niteliğindedir. Aynı ekilde Sipariş Emri’nin, fesih dâhil herhangi bir sebeple sona ermesi, Yüklenici’nin cezai şart ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

15.            ALFADELTA tarafından verilen ve/veya Sipariş Emri kapsamında ALFADELTA’ya özel üretilen bilgi, doküman ve kalemler ALFADELTA’ya aittir; ALFADELTA’nın yazılı onayı olmaksızın, Sipariş Emri kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı dışında, üçüncü taraflara açıklamayacak ve vermeyecek, ALFADELTA’nın yazılı onayı olmaksızın, Siparş Emri kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmayacak ve çoğaltmayacaktır. “Bilmesi Gereken” prensibine uygun olarak, sözleşmenin hayata geçirilmesi için çalışanlarından gerekli şahıslara kullandırabilecek, Sipariş Emri sona ermiş veya feshedilmiş olsa dahi, ilgili mevzuat ve uygulamaları dikkate alarak, ilgili bilgi, belge ve dokümanları koruyacak ve işlem görmesini sağlayacaktır. Taraflar, Sipariş Emri öncesinde Diğer Taraf veya Türk Sanayinde bulunan veya üçüncü taraflardan ifşa serbestisi ile temini mümkün olan bilgi, doküman ve kalemler veya işbu Sipariş Emrini ihlal etmeksizin hâlihazırda kamu tasarrufunda bulunan bilgiler ve/veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca kamuoyuna açıklanması gereken bilgiler tüm hakları ile üçüncü bir taraftan işbu Siparşi Emri ile tüm bilgi, doküman veya kalemleri, Sipariş Emri ifasında kullanılması gereken durumlar dışında, Diğer Taraftan yazılı onay almaksızın, üçüncü kişilere açıklamayacak ve vermeyecektir.

 

16.               Bu Sipariş Emri kapsamında yer alan bilgi, doküman ve kalemlerin kaybolması,çalınması,hasara uğraması veya bu gibi durumlardan şüphelenilmesi halinde, 24 (yirmi dört) saat içerisinde, ALFADELTA’ya yazılı bildirimde bulunulacaktır. Yüklenici, Sipariş Emri kapsamındaki tüm tedarikçilerinin gizlilik ve güvenlikle ilgili faaliyetlerinin iş bu madde kapsamındaki inceleme ve değerlendirme şartlarına tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALFADELTA’ya özel üretilen Tüm ürünlerin ve  bilgilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ALFADELTA’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Geliştirilen her türlü proje, fikir, plan,çizim, model, taslak vs tüm fikri ve sınai hakları, patent telif, kullanım ve mülkiyet hakları, pazarlama stratejileri, buluşlar ve teknik iyileştirmeler ve fikri ve sınai haklarla ilgili benzeri tüm haklar ile işletme, yayma, çoğaltma, üretme, kullanma hakları fikri ve sınai mülkiyet hakları ALFADELTA’ya ait olacaktır.

17.               Yüklenici, bu madde altındaki tüm yükümlülüklerini Sipariş Emri bedelinde herhangi bir artışa sebebiyet vermeyecek şekilde yerine getirecektir. Erken teslimat yapılması veya sevkiyat miktarının sözleşmede belirtilen adetten fazla olması durumlarında, ALFADELTA fazla miktarda veya erken teslim edilen parçaları iade etme ve masrafların Yüklenici riskinde olma hakkını saklı tutar.

 

18.               Bu Sipariş Emri kapsamında ALFADELTA tarafından aktarılan bilgi,belge ve dokümanların ve bunların çıkartılan tüm kopyaları, Sipariş Emri’nin iptal/fesih edilmesi veya herhangi bir sebep göstermek zorunluluğu olmaksızın ALFADELTA’nın talebi ile 10 (on) gün içerisinde iade edilecek veya titizlikle imha edilecektir.

 

19.            Yüklenici’nin işbu Sipariş Emri kapsamında fesih nedeni olarak belirtilen hallere sebebiyet vermesi, işe zamanında başlamaması, Sipariş Emri kapsamındaki yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi ifa etmemesi, Sipariş Emri’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi, iflas etmesi, tasfiyesine karar verilmesi veya malları için kayyum veya aynı yetkilere sahip başka bir görevli atanması durumunda ALFADELTA  Sipari Emri’ni tek taraflı ve haklı sebeple feshedebilecektir. Bu halde Yüklenici ALFADELTA’ya karşı hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağı gibi kar kaybı da dahil olmak üzere ALFADELTA’nın dolaylı ve doğrudan tüm zararlarını tazmin edecektir.

 

20.            Yüklenici, ekonomik kriz, grev, lokavt, doğal afetler, salgın hastalıklar, sava hali, ayaklanma/ şiddet olayı gibi mücbir sebep hallerinin ortaya çıktığı iddiası ile Taraflar arasındaki i bu Sipari Emri’nin koşullarının değiştirilmesini talep etmeyeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

 

21.            Yüklenici, ALFADELTA’nın yazılı onayını almaksızın, işbu Sipariş Emri’nden doğan hak, borç ve yükümlülüklerini üçüncü kişi ve kuruluşlara devir ve temlik edemez, iş Emri’ne konu iş ve işleri kendi firmasının diğer bölümlerine yaptıramaz. Aksi halde yapılan tüm devir ve temlik işlemleri geçersiz sayılacaktır dilerse ALFADELTA bu iş emrini tek taraflı olarak feshedebilir, Yüklenici tüm zararlarının tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici bu sebeple herhangi bir tazminat talep edemez. ALFADELTA’nın devrine yazılı onay vermesi halinde ise Yüklenici i bu Sipari Emri’ne ilişkin tüm bilgi ve belgeleri alt yükleniciye iletecek ve herhalde alt yüklenici ile birlikte müteselsil sorumlu olacaktır.

 

22.                  Bu Sipariş Emri’nin imzalanması, Tarafların ortak girişim, ortaklık veya benzeri başka bir anlaşma oluşturduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Hiçbir Taraf diğer Tarafın temsilcisi, vekili veya işçisi değildir ve söz konusu anlaşmada açıkça belirtilmedikçe, hiçbir Taraf diğer Taraf adına herhangi bir şekilde yükümlülük altına giremez, yaratamaz, üstlenemez veya diğer Tarafı yazılı izin olmadıkça hiçbir şekilde bağlayıcı hükümlere varamaz. Tarafların yükümlülükleri müşterek değil münferittir.

 

23.            Tarafların, işbu Sipariş Emri kapsamındaki haklarını tamamen veya kısmen kullanmaması, herhangi bir  şekilde bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez. bu Sipariş Emri’nin maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya   karşılıklı mutabakat ile uygulanmazsa, bu hal Sipariş Emri’nin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez.

 

Taraflar, işbu Sipariş Emri hükümlerinin, Yüklenici’nin hissedarları tarafından kurulacak şirketler ile Yüklenici’nin ortaklığı bulunan ve/veya Yüklenici ile mezkur şirketlerin ortakları tarafından dolaylı ya da doğrudan kontrol edilen şirketler için de bağlayıcı olduğunu ve Yüklenici’ye yapılmış her bir atfın aynı zamanda bunlar ile doğrudan veya dolaylı olarak ili iği bulunan tüzel/gerçek kişileri de kapsadığını bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

24.        Bu Sipariş Emri’nin tabi olduğu hukuk Türkiye Cumhuriyet maddive usul hukukudur ve hükümleri Türk hukukuna göre yorumlanacaktır.Bu Sipariş Emri’nin uygulanmasından kaynaklanacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL ANADOLU  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.